Rua Santa Terezinha, 192 – sala 03 – Vila Yara – Osasco – SP